מדיניות החזרות

1. לוגו גיפט מבית גימיקים מוצרי פרסום ומתנות תאפשר החזרת מוצרים ותבצע החזר כספי לצרכן, בכל המקרים בהם הדבר מחויב על פי הדין, לרבות:

א. כל מוצר, שהמחיר ששולם בעדו הוא מעל 50 ש“ח, שהוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שימוש או הודפס, והמוצר לא נפגם – ובלבד שהמוצר הוחזר בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע“א – 2010 (בשלט זה ”התקנות“) תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר. הכול בכפוף לאמור בסעיפים הבאים.

ב. לגימיקים מוצרי פרסום ומתנות זכות לגביית דמי ביטול בסך %5 ממחיר המוצר או 100 ש“ח – לפי הנמוך, וכן זכות לגבות את התשלום ששולם על ידה לחברת כרטיסי אשראי או לגוף דומה בגין העסקה שבוטלה, והכול בכפוף להוראות כל דין.

ג. לא תתאפשר החזרת מוצרים עם הדפסה או חריטה, או מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.

ד. בעסקת מכר מרחוק (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ“א 1981), רשאי הצרכן לבטל בכתב (לרבות בפקס או בתקשורת אלקטרונית) את העסקה, להחזיר את המוצר ולקבל החזר כספי, אם הודיע לגימיקים על ביטול העסקה כאמור עד תום 14 יום מיום קבלת המוצר (ובשירות – עד תום 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שמועד ביטול השירות לא יאוחר מ – 2 ימים) שאינם ימי מנוחה (לפני המועד בו אמור השירות להינתן) או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כקבוע בדין (לפי המאוחר). גם זכות ביטול זו לא תחול על מוצרים עם הדפסה או חריטה או שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, ועל מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

ה. זכות ביטול עסקה והחזר כספי כאשר העסקה נעשתה במסגרת מכירה מיוחדת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) או מבצע – מוגבלת בהתאם לקבוע בתנאי/תקנון המבצע או המכירה המיוחדת, ובלבד שאלו הוצגו בפני הצרכן, בכתב, במועד הרכישה, ובכפוף להוראות כל דין.

2 .בכל מקרה שלגביו הדין מחייב את גימיקים מוצרי פרסום ומתנות לבצע החזר כספי, גימיקים מוצרי פרסום ומתנות תבצע החזר כספי בהתאם להוראות הדין. גימיקים מוצרי פרסום ומתנות איננה מתחייבת לאפשר החזרת מוצרים ולבצע החזר כספי או למסור שובר זיכוי במקרים בהם הדבר אינו מחויב על פי הדין.

3 .לגימיקים מוצרי פרסום ומתנות שיקול דעת לבצע החזר כספי או למסור ללקוח שובר זיכוי, במקרים הבאים:
א. מוצר שהמחיר ששולם בעדו הנו 50 ש“ח או פחות, אשר לא נפתח ולא נעשה בו שימוש, אם החזרתו מתבקשת עד 14 יום ממועד הרכישה, ובלבד שהאריזה לא נפתחה ולא נקרעה.
ב. גימיקים מוצרי פרסום ומתנות רשאית לוותר על דמי הביטול שהיא זכאית להם על פי הדין, כולם או חלקם.